Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontakti:

SIA “NB DMC” (preču zīme Matilda Travel)

Juridiskā adrese: Kabiles iela 61-4, Mārupe, LV2167, Latvija

Faktiskā adrese: Palasta iela 9-11, Rīga, LV1050, Latvija

Ē-pasts: info@nordicandbaltic.com

Esam izveidojuši šo Privātuma politiku ar mērķi Jums (datu subjektam) vienkāršā, skaidrā un saprotamā valodā sniegtu informāciju par Jūsu tiesībām, personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu apstrādājot Jūsu personas datus. Vēlamies pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus.

 

Personas datu apstrādes nolūki:

 • Klientu identificēšana
 • Vīzu noformēšana
 • Norēķinu kārtošana
 • Ceļojuma Līguma sagatavošana un izpilde
 • Aprdošināšanas polišu noformēšana
 • Grāmatvedības dokumentu kārtošana
 • Pretenziju apstrāde
 • Informācijas sniegšana valsts un pašvaldības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
 • Izdevīgu piedāvājumu, jaunumu par jauniem galamērķiem nosūtīšana (tikai ar klienta piekrišanu)

 

Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes  tiesiskais pamats?

Līguma noslēgšana un izpilde /Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts/

Mūsu leģitīmās intereses /Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts/

Juridiska pienākuma izpilde /Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļās c punkts/

 

 

 

No kā mēs iegūstam personas datus?

 • Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms pakalpojuma saņemšanas (arī telefoniski), pakalpojuma sniegšanas gaitā vai pēc pakalpojuma saņemšanas

 

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

 • Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa.
 • Saistītiem ceļojumu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, avio kompānijām, prāmju kompānijām, gidiem, viesnīcām, SIA “NB DMC” darbiniekiem.
 • Jums, kā datu subjektam, saskaņā ar skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
 • Tiesām vai citām valsts institūcijām, savu likumīgo interešu aizsardzībai.
 • Mēs izsniegsim personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.
 • SIA “NB DMC” nosūtis Jūsu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams ceļojuma līguma līgumsaistību izpildei. Jūsu dati uz trešajām valsīm tiks nosūtīti tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu ceļojuma līguma līgumsaistību izpildi. Personas dati tiek no sūtīti tikai pēc Jūsu rakstiskas piekrišanas.
 • Nododod Jūsu datus ES valstīm un EEZ valstīm, kas ir apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus un nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

 

Cik ilgi glabājam Jūsu datus?

 • Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus un kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses.
 • Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu (piemēram Likums par Grāmatvedību)
 • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei.

 

Kā nodrošinām Jūsu datu aizsardzību?

 • Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk
 • Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojumu sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu datus, kā arī izvērtējam vai datu apstrādātāji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūs datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām
 • Jūsu datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā.
 • Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

 

Kādas ir Jūsu tiesības?

 • Mēs uzskatām, ka Jūsu tiesību aizsardzība un ievērošana ir Mūsu prioritāte. Ar atbildību izturamies pret Jūsu datiem un vienmēr ievērosim Jūsu tiesības un intereses atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 • Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.
 • Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir novecojusi, nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.
 • Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret to apstrādi, ja uzskatāt, ka dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti.
 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka Jūsu datus esam apstrādājuši prettiesiski.
 • Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.
 • Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm, tomēr Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja Mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.
 • Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 

www.matildatravel.lv tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.